Vedtægter

Vedtægter for Dansk Husflid Lemvig

         

§ 1 navn og formål

Foreningens navn er Dansk Husflid Lemvig. Foreningen er hjemmehørende i Lemvig Kommune.

Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid og dansk identitet gennem folkeoplysende arbejde samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.

 

§ 2 virksomhed

Formålet opnås gennem tilbud om undervisning, foredrag, udstillinger og aktiviteter for alle aldersgrupper i forskellige fag, der kan bruges i husfliden.

 

§ 3 landsorganisation

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora.

 

§ 4 medlemmer

Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.                                                         

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

§ 5 bestyrelsen

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelsen af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Foreningen tegnes af formanden plus et andet medlem af bestyrelsen.

Kasseren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens midler. Regnskabsåret går fra 1./1. til 31./12.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen og er ansvarlig for, at der udarbejdes en årlig plan for virksomheden.

Formanden, skolelederen eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid skriftligt kræve afholdt bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fører fortegnelse over foreningens ejendele.

 

§ 6 generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i jan./feb. måned.

Indvarsling sker med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne eller ved annoncering.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelsen.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning ved:   a) formanden

                                    b) skolelederen

                                    c) godkendelse af a) og b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3) Aflæggelse af revideret regnskab for    a) foreningen ved kassereren

                                                                  b) folkeoplysningen ved skolelederen

                                                                  c) godkendelse af a) og b)

4) Drøftelse af    a) foreningens arbejde og økonomi for det kommende år

                          b) skolens aktivitetstilbud og økonomi for samme periode

5) Vedtægtsændringer

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Eventuelt

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 3 og 2 medlemmer på valg. Første gang 3, der udpeges ved lodtrækning.

Valgperioden for suppleanter er 1 år.

Revisorer vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år.

Revisorsuppleanten vælges for 1 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal.

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger, dog ikke vedtægtsændringer (se §10)

Såfremt det ønskes, sker stemmeafgivningen skriftligt.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Regler for ordinær generalforsamling følges også her.

 

§ 8 skoleleder

Til varetagelse af undervisning, foredrag og aktiviteter ansætter bestyrelsen en skoleleder, der er ansvarlig for bestyrelsen, lærerne og myndighederne.

Skolelederen har den administrative, den regnskabsmæssige og den pædagogiske ledelse af kursusvirksomhed for børn og voksne i henhold til gældende Folkeoplysningslov.

Skolelederen udarbejder undervisningstilbud og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

 

§ 9 deltagerindflydelse

Deltagere i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen eller ved respons på idéannonce i foreningens program.

 

§ 10 vedtægtsændringer

Forslag om vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære generalforsamling. Uanset det da fremmødte antal medlemmer er vedtægtsændringen gældende, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Vedtægter samt ændringer skal være i overensstemmelse med Foras vedtægter.

 

§ 11 opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indkaldt generalforsamling, hvor nedlæggelsen indgår som et punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indkaldt generalforsamling tidligst 14 dage efter. Fora orienteres om nedlæggelsen inden den først indkaldte generalforsamling.

 

§ 12 anvendelse af foreningens ejendom

Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelle aktiver til husflidsarbejde i lokalområdet, til Husflidsefterskolen eller til Dansk Husflidsselskabs Mindefond, hvor de anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål.

Foreningens papirer afleveres til arkivering hos lokalt museum/lokalarkiv.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling d.21.april 2015.

KONTAKT


Dansk Husflid Lemvig
Formand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51
Frivilligcenter Lemvig, Vasen 14, Lemvig
7620 Lemvig

Telefon: 5093 4298 / 9782 1912

Mail: ingeborgrefstrup@live.dk


Medlem af Fora